Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Miia Toikka (toiminimi, Y-tunnus: 2523880-8)
Yhteystiedot:
Nuppukuja 5 A 5
00790 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Miia Toikka
Nuppukuja 5 A 5
00790 Helsinki
041 5296193
miia.toikka@gmail.com

Rekisteröidyt

Rekisterissä on tietoja asiakkaistani sekä palveluistani kiinnostuneista henkilöistä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (henkilöltä on erikseen kysytty
lupa markkinointiin).
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluista kertominen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot:
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
Asiakastiedot:
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
Tietosuojaseloste 17.5.2018

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
miia.toikka@gmail.com.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai henkilön
pyytäessä tietoa palveluistani.
Tietosuojaseloste 17.5.2018

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.
Olen varmistanut, että kaikki käyttämäni palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytän
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Google (ilmoittautumiset)
• Zervant (laskutus)
• Mailchimp (uutiskirje)

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Markkinointilistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässäni
markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä. Voin myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (Google, Mailchimp). Kun
tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun
muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.